preluat de pe blogul parohiei

preluat de pe blogul parohiei

Duminica a 2-a după Rusalii

Mesaje duminicalePosted by Cristian Silviu Comanescu Sun, June 18, 2017 08:56:18


Duminica a 2-a după Rusalii-Sfânta Liturghie împreună cu PS Macarie și Sf. Maslu la Haugesund

“În vremea aceea, pe când Iisus umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut doi fraţi: pe Simon ce se numeşte Petru şi pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari; şi le-a zis: Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers după El. Şi, de acolo mergând mai departe, a văzut alţi doi fraţi: pe Iacov al lui Zevedeu şi pe Ioan, fratele lui, în corabie cu Zevedeu, tatăl lor, dregându-şi mrejele, şi i-a chemat. Iar ei, îndată lăsând corabia şi pe tatăl lor, au mers după El. Şi a străbătut Iisus toată Galileea, învăţând în sinagogile lor şi propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi tămăduind toată boala şi toată neputinţa în popor.” (Matei 4, 18-23)

Dragii mei

Sfânta Evanghelie din Duminica aceasta ne spune că Iisus, după ce a ales pe primii Săi ucenici, Petru şi Andrei, Iacob şi Ioan, i-a luat cu El şi a început a binevesti în toată Galileea Evanghelia Împărăţiei, nu a unei împărăţii lumeşti, pământeşti, trecătoare, ci Evanghelia Împărăţiei cerurilor, Evanghelia Împărăţiei iubirii şi slavei veşnice ale lui Dumnezeu. Iar deodată cu predicarea Evangheliei vieţii veşnice El vindeca orice boală şi orice neputinţă din popor. Predica Sa începe astfel: “Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat Împărăţia cerurilor” (Matei 4, 17), adică schimbaţi-vă felul de a fi, de a gândi, de a trăi şi de a făptui, deoarece Dumnezeu este aproape de oameni, devenind Om printre oameni, ca pe oameni să-i apropie de Dumnezeu.

Dumnica aceasta avem marea binecuvântare să slujim Sfânta Liturghie împreună cu Preasfințitul Macarie și apoi seara Sf. Maslu la Haugesund.

Să mulţumim lui Dumnezeu mai ales pentru darurile Duhului Sfânt revărsate în sfinţii din poporul român, daruri pe care ei le-au cultivat prin credinţă şi nevoinţă, prin rugăciune şi fapte bune spre slava Preasfintei Treimi şi spre a noastră mântuire. Amin!

Vă aștept la Sfânta Liturghie

Cupace și binecuvântare,

pr.Cristian Silviu

Duminica 1 după Rusalii

Mesaje duminicalePosted by Cristian Silviu Comanescu Sun, June 11, 2017 07:01:55
Duminica 1 după Rusalii

Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Nu socotiţi că am venit să aduc pace pe pământ; n-am venit să aduc pace, ci sabie. Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa, pe noră de soacra sa. Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine. Şi cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi urmează Mie nu este vrednic de Mine.Atunci Petru, răspunzând, I-a zis: Iată noi am lăsat toate şi Ţi-am urmat Ţie. Cu noi oare ce va fi ? Iar Iisus le-a zis: Adevărat zic vouă că voi cei ce Mi-aţi urmat Mie, la înnoirea lumii, când Fiul Omului va şedea pe tronul slavei Sale, veţi şedea şi voi pe douăsprezece tronuri, judecând cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. Şi oricine a lăsat case sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau copii, sau ţarine, pentru numele Meu, înmulţit va lua înapoi şi va moşteni viaţa veşnică. Şi mulţi dintâi vor fi pe urmă, şi cei de pe urmă vor fi întâi.

Ev. Matei 10, 32-35; 37-38; 19, 27-30
Dragi mei
În urma Pogorârii Duhului Sfânt peste Sfinții Apostoli, cuvântul Domnului pătrundea ca o sabie, depărtând pretutindeni mădularele cele bolnave de cele sănătoase, pricinuind pretutindeni dezbinare şi luptă şi aducând mii de prigoane asupra creştinilor. Astfel, unii erau aruncaţi în temniţă, alţii erau târâţi la judecători, iar alţii erau duşi la moarte, altora li se confiscau şi răpeau bunurile, alţii au fost trimişi în exil, alţii, groaznic chinuiţi. Nenorocirile ce au căzut asupra lor erau mai numeroase ca fulgi de zăpadă din iernile cele mai grele. Înlăuntru era lupta, afară frica de prieteni şi de străini şi chiar de aceia cu care erau legaţi prin legătura firii şi a sângelui.Aşa s-au născut SFINŢII BISERICII! Tocmai datorită evenimentului Pogorârii Sfântului Duh, Biserica a rânduit ca în prima duminică după Rusalii să fie pomeniţi toţi sfinţii, cunoscuţi şi necunoscuţi, pentru că ei prin viaţa lor au dobândit sfinţenia de la Hristos în şi prin Duhul Sfânt. Prin viaţa noastră şi prin mărturia noastră, suntem chemaţi cu toţii ca să dobândim sfinţenia.

Prin faptul căci noi îi cinstim pe Sfinţi, înseamnă că avem exemple demne de urmat pentru a ajunge la mântuire, după cum ne învaţă Sfântul Apostol Pavel: “Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri care v-au grăit vouă cuvântul Lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa” (EVREI 13,7). AMIN.


Să ne rugăm împreună cu toți sfinții, cu puterile cerești și cu Maica Domnului în Sfânta Liturghie care uneste în chipul Sfintei Cruci cerul si pământul, pe noi înșine și unii pe alții.


Cu pace și binecuvântare,

pr. Cristian Silviu

Rusaliile

Mesaje duminicalePosted by Cristian Silviu Comanescu Sun, June 04, 2017 07:49:51

Duminica pogorarii duhului sfânt- Rusaliile
Dragii mei

Sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt sau Rusaliile din Duminica aceasta, arată că Duhul Sfânt aduce noi focuri iubirii dumnezeiești: iubire curată, iubire nepătimașă, iubire milostivă și iubire smerită, iubire care face să căutăm sfințenia, să căutăm cu multă râvnă ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, să ne încălzim inima în rugăciune, să ne curățim de păcate prin pocăință și prin săvârșirea faptelor bune. Sărbătoarea de astăzi ne mai arată și faptul că există o legătură între Duhul Sfânt și Dumnezeu-Cuvântul. De aceea, Duhul Sfânt Se arată în chip de limbi de foc. Deci, limba exprimă ceea ce gândește mintea. Duhul Sfânt Se coboară nu pe umerii sau pe buzele Apostolilor, ci deasupra capului pentru ca să arate că persoana își exprimă identitatea prin ceea ce gândește și ceea ce vorbește. Mintea și limba sunt legate întrucât limba exprimă gândirea minții. Deci, când se sfințește capul se sfințește întreg trupul și prin aceasta Duhul Sfânt Se arată ca Unul care face cunoscută lumii lucrarea lui Dumnezeu Cuvântul. Duhul Sfânt nu învață ceva diferit de Hristos, ci ne împărtășește nouă învățătura lui Hristos și viața lui Hristos din Sfintele Taine.

Duminică se aduc la Biserică frunze de tei sau de nuc sau alte frunze care au forma unor limbi prin aceasta binevestind bucuria răspândirii Evangheliei lui Hristos în toată lumea prin propovăduirea tainei mântuirii oamenilor în iubirea lui Hristos și în iubirea Preasfintei Treimi, dar și pentru că noi dorim ca toate să fie sfințite. Ducem aceste frunze de nuc sau de tei acasă după ce ele sunt sfințite pentru că dorim să se sfințească toată natura și locul unde noi viețuim și muncim toate sunt chemate să intre sub binecuvântarea, lucrarea și luminarea Duhului Sfânt. În această zi deci, noi chemăm pe Duhul Sfânt în mod deosebit prin îngenunchiere la Vecernia care urmează imediat după Liturghie și cerem iertarea păcatelor și arvuna vieții veșnice. Cerem curățire și sfințire prin lucrarea Duhului Sfânt".

Vă aștept la Sfânta Liturghie,

Cu pace și binecuvântare,

pr.Cristian SilviuDuminica a 7-a dupa Pasti

Mesaje duminicalePosted by Cristian Silviu Comanescu Sun, May 28, 2017 06:49:10
Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic
Dragii mei

Duminica a VII-a după sărbătoarea Sfintelor Paşti, numită şi Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I ecumenic, este consacrată mărturisirii dreptei credinţe şi unităţii Bisericii. În primul rând, dreapta credinţă înseamnă mărturisirea dumnezeirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Când Biserica a întocmit calendarul, a stabilit că această duminică, a şaptea după Paşti, care precede marea sărbătoare a Pogorârii Duhului Sfânt şi care urmează după Înălţarea Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să fie o duminică de pomenire a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I ecumenic. De ce? Mai întâi, pentru că la Sinodul I Ecumenic s-a mărturisit de către 318 Sfinţi Părinţi din Biserica Răsăriteană şi Apuseană că Iisus Hristos nu este o făptură, nu este un om devenit Dumnezeu, aşa cum greşit susţinea ereticul Arie din Alexandria, ci Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Care S-a făcut Om din iubire pentru oameni: 'pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut Om'.Duminica celor 318 Sfinţi Părinţi este pregătirea pentru praznicul Rusaliilor. Această mărturisire a dumnezeirii Mântuitorului Iisus Hristos este necesară pentru a şti că Cel ce S-a înălţat la ceruri este Cel ce S-a pogorât din ceruri: a coborât din ceruri Fiul lui Dumnezeu Cel nevăzut şi S-a înălţat la ceruri Fiul lui Dumnezeu Cel văzut prin umanitatea Să, văzut în trupul Sau omenesc; a coborât pe pământ Dumnezeu Fiul, pentru a deveni şi Fiul Omului, şi S-a înălţat la ceruri Dumnezeu-Omul. De aceea, Sfinţii Părinţi care au mărturisit dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu făcut Om sunt pomeniţi tocmai în această duminică, după Înălţarea la cer a Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Deci duminica de astăzi ne îndeamnă să păstrăm dreapta credinţă, să îi creştem pe copiii şi pe tinerii noştri în dreapta credinţă şi să Îl rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să nu rătăcim de la dreapta credinţă, să nu ne lăsăm amăgiţi de secte, de tot felul de grupări care se consideră trimise de Dumnezeu, dar care caută, prin tot felul de mijloace, să-i rupă pe ortodocşi de Biserica Sfinţilor Apostoli şi a Sfinţilor Părinţi.Numai în comuniunea sfinţilor se păstrează dreapta credință. Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic ne învaţă că dreapta credinţă nu se păstrează de unul singur, în izolare, ci în comuniune de gândire, de mărturisire şi de vieţuire, după cum Sfinţii Părinţi adunaţi în Sinod au mărturisit dreapta credinţă şi au respins rătăcirea sau erezia lui Arie. Cu alte cuvinte, dreapta credinţă se păstrează în Biserică şi de către Biserică.

Vă aștept la Sfânta Liturghie,

Hristos S-a Înălțat,

Cu pace și binecuvântare,

pr.Cristian Silviu

​Duminica a 5-a dupa Paste

Mesaje duminicalePosted by Cristian Silviu Comanescu Sat, May 13, 2017 20:19:02
Duminica samarinencei,

In vremea aceea a venit Iisus la o cetate a Samariei, numita Sihar, aproape de locul pe care Iacov l-a dat lui Iosif, fiul sau. Şi era acolo fantana lui Iacov. Iar Iisus, fiind ostenit de calatorie, S-a asezat langa fantana si era ca la al saselea ceas. Atunci a venit o femeie din Samaria sa scoata apa. Iisus i-a zis: Da-Mi sa beau!, caci ucenicii Lui se dusesera in cetate ca sa cumpere merinde. Femeia samarineanca I-a zis: Cum Tu, care esti iudeu, ceri sa bei de la mine, care sunt femeie samarineanca? Pentru ca iudeii nu au amestec cu samarinenii. Iisus a raspuns si i-a zis: Daca ai fi stiut darul lui Dumnezeu si Cine este Cel ce-ti zice: Da-Mi sa beau, tu ai fi cerut de la El si ti-ar fi dat apa vie. Femeia I-a zis: Doamne, nici galeata nu ai, si fantana e adanca; de unde, deci, ai apa cea vie? Nu cumva esti Tu mai mare decat parintele nostru Iacov, care ne-a dat aceasta fantana si au baut din ea el insusi si fiii lui si turmele lui? Iisus a raspuns si i-a zis: Oricine bea din apa aceasta va inseta iarasi. Dar cel ce va bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu va mai inseta in veac, caci apa pe care i-o voi da Eu se va face in el izvor de apa curgatoare spre viata vesnica. Femeia a zis catre El: Doamne, da-mi aceasta apa, ca sa nu mai insetez, nici sa mai vin aici sa scot. Iisus i-a zis: Mergi si cheama pe barbatul tau si vino aici. Femeia a raspuns si a zis: N-am barbat. Iisus i-a zis: Bine ai zis ca nu ai barbat, caci cinci barbati ai avut si cel pe care il ai acum nu-ti este barbat. Aceasta adevarat ai spus. Femeia I-a zis: Doamne, vad ca Tu esti Prooroc. Parintii nostri s-au inchinat pe acest munte, iar voi ziceti ca in Ierusalim este locul unde trebuie sa ne inchinam. Şi Iisus i-a zis: Femeie, crede-Ma ca vine ceasul cand nici pe muntele acesta, nici in Ierusalim nu va veti inchina Tatalui. Voi va inchinati caruia nu stiti; noi ne inchinam Caruia stim, pentru ca mantuirea din iudei este. Dar vine ceasul, si acum este, cand adevaratii inchinatori se vor inchina Tatalui in duh si in adevar, ca si Tatal astfel de inchinatori Isi doreste. Duh este Dumnezeu, si cei ce I se inchina trebuie sa I se inchine in duh si in adevar. I-a zis femeia: Ştim ca va veni Mesia Care se cheama Hristos; cand va veni, Acela ne va vesti noua toate. Iisus i-a zis: Eu sunt, Cel ce vorbesc cu tine. Dar atunci au sosit ucenicii Lui. Şi se mirau ca vorbea cu o femeie. Insa nimeni n-a zis: Ce o intrebi sau: Ce vorbesti cu ea? Iar femeia si-a lasat galeata si s-a dus in cetate si a zis oamenilor: Veniti de vedeti un om care mi-a spus toate cate am facut. Nu cumva acesta este Hristos? Şi au iesit din cetate si veneau catre El. Intre timp, ucenicii Lui Il rugau, zicand: Invatatorule, mananca. Iar El le-a zis: Eu am de mancat o mancare pe care voi nu o stiti. Ziceau, deci, ucenicii intre ei: Nu cumva I-a adus cineva sa manance? Iisus le-a zis: Mancarea Mea este sa fac voia Celui ce M-a trimis pe Mine si sa savarsesc lucrul Lui. Nu ziceti voi ca mai sunt patru luni si vine secerisul? Iata, zic voua: Ridicati ochii vostri si priviti holdele, ca sunt albe pentru seceris. Iar cel ce secera primeste plata si aduna roade spre viata vesnica, ca sa se bucure impreuna si cel ce seamana si cel ce secera. Caci in aceasta se adevereste cuvantul: Ca unul este semanatorul si altul seceratorul. Eu v-am trimis sa secerati ceea ce voi n-ati muncit; altii au muncit si voi ati intrat in munca lor. Şi multi samarineni din cetatea aceea au crezut in El, pentru cuvantul femeii care marturisea: Mi-a spus toate cate am facut. Deci, dupa ce au venit la El, samarinenii Il rugau sa ramana la ei. Şi a ramas acolo doua zile. Şi cu mult mai multi au crezut pentru cuvantul Lui. Iar femeii ii ziceau: Credem nu numai pentru cuvantul tau, caci noi insine am auzit si stim ca Acesta este cu adevarat Hristos, Mantuitorul lumii.'
Dragii mei

Sfânta Evanghelie din Duminica aceasta ne arata ca Iisus Hristos nu este doar tamaduitor sau vindecator de boli, ci este și Izvorul harului si al adevarului. Între iudei și samarineni erau multe bariere mentale de ordin religios si cultura. Prin desfiintarea barierelor mentale si a complexelor de superioritate, Mantuitorul Iisus Hristos prefigureaza taina Bisericii sau comuniunea persoanelor in iubirea Preasfintei Treimi.

Prin aceasta se vede ca Evanghelia Mantuitorului Iisus Hristos nu este destinata numai evreilor, ci tuturor popoarelor. Prin ruperea barierelor mentale si prin vindecarea celor ce sufera de complexul de superioritate, Mantuitorul Iisus Hristos prefigureaza deja taina Bisericii Sale care se va constitui nu numai din iudei, ci si din alte etnii, adica din toate popoarele care vor crede in El.

Mântuitorul Iisus trece de la apa care are izvorul ei in pamant la o altă apă, și anume la apa care-și are izvorul în ceruri, la apa cea vie, care este Harul Lui Dumnezeu.

Apa cea vie sau Harul vindecă pe om de păcate, îi schimbă viața și îi transformă dorința lui de fericire trecatoare, momentana si fragmentată în dorință de fericire vesnică.Duminica Samarinencii, deschide deci pentru toate popoarele lumii, perspectivele unei noi viziuni, mantuitoare, asupra relatiilor dintre om si Dumnezeu si asupra legaturilor dintre oameni.

Vă aștept la Sfânta Liturghie

Hristos a înviat!

pr.Cristian SilviuNext »